ကစားရန္နည္းလမ္းမ်ား

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားး

 • ကစားပြဲတြင္ ေပါက္ေၾကးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ကစားခ်ိန္(ဒိုင္လူႀကီးတြက္ခ်က္ထားေသာ နာက်င္အခ်ိန္ပိုအပါအဝင္) အတြင္းသာ အက်ံဳးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ပင္နယ္တီကစားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။
 • အခ်ိန္ပိုအတြက္ ေပါက္ေၾကးမ်ားကို ကစားခ်ိန္အၿပီးတြင္ ထပ္မံေၾကညာေပးႏိုင္သည္။
 • အကယ္၍ ကစားပြဲအခ်ိန္ဇယားသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်ေနမည္ဆိုပါက ေပါက္ေၾကးမ်ား
  ကိုလည္း ေျပာင္းေရႊ႕အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း သတ္မွတ္သြားမည္။
 • ပုံမွန္ပြဲစဥ္မဟုတ္တဲ့ပြဲေတြကို ဝက္ဆိုက္မွာ ႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပြဲမ်ားကိုေ လာင္းမယ္ဆိုပါက ၎ပြဲစဥ္ေတြဟာ ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါသည္။
 • အကယ္၍ ကစားပြဲသည္ ပံုမွန္အခ်ိန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၿပီးဆံုးသြားပါက ကုမၸဏီသည္ အႏိုင္အ႐ႈံးရလဒ္ ထြက္ေပၚသည္အထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဘာလံုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရလဒ္ တရားဝင္ ထြက္ေပၚလာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တရားဝင္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈမရွိျခင္း၊ မွားယြင္းေသာရလဒ္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏီသည္ မွန္ကန္ေသာ ရလဒ္ထြက္ေပၚသည္အထိ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းသာ ျဖစ္မည္။ေ ဘာလံုးေလာင္းနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေဘာလံုးေလာင္းနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေလာင္းနည္းမ်ား (1 X 2)

ကစားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အိမ္ကြင္းအႏိုင္၊ သေရ (သို႔မဟုတ္) အေဝးကြင္းအႏိုင္ စသည္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကစားပြဲသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ပင္နယ္တီမပါဝင္ဘဲ ပြဲစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိသာ ကစားႏိုင္မည္။

 • 1 သည္ အိမ္ကြင္းအႏိုင္ကိုေဖာ္ျပပါသည္။
 • X သည္ သေရက်ျခင္းကိုေဖာ္ျပပါသည္။
 • 2 သည္ အေဝးကြင္းအႏိုင္ကိုေဖာ္ျပပါသည္။

စံု/မ ေလာင္းနည္းး

ပံုမွန္ပြဲခ်ိန္အတြင္း သြင္းဂိုးေပါင္းကို စံုႏွင့္မ ေလာင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္ဂိုးကုိယ္သြင္းေသာ ဂိုးမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေရတြက္ပါမည္။

အာရွ Handicap

ႏိုင္မည့္အသင္းကို ခန္႔မွန္းသည့္ ေလာင္းနည္းျဖစ္သည္။ ပြဲအစမွအဆံုးထိ သြင္းေသာ ဂိုးမ်ားကို ပြဲမစမီ ခန္႔မွန္း ရမည္ျဖစ္သည္။ နာက်င္အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ မိနစ္၉၀အတြင္း ရလဒ္ကိုသာမွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပြဲစဥ္သည္ မိနစ္ ၉၀ မတိုင္မီ ရပ္တန္႔/ ပိတ္သိမ္း/ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါက ေလာင္းေၾကးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ျ ဖစ္သည္။

ဂိုးေပါင္း အေပၚ/ေအာက္

သတ္မွတ္ထားေသာ ဂိုးအေရအတြက္ကို အေပၚေအာက္ေလာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းဂိုးသည္ မ်ားေနပါက အေပၚ ကစားသူမ်ား အႏိုင္ျဖစ္ၿပီး နည္းေနပါက ေအာက္ ကစားသူမ်ား ႏိုင္မည္။

အခ်ိန္ျပည့္ဂိုးေပါင္းး

နာက်င္အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ မိနစ္ ၉၀ အတြင္း ရရွိေသာဂိုးမ်ားကို ကစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ပြဲစဥ္သည္ မိနစ္ ၉၀ မတိုင္မီ ရပ္တန္႔/ ပိတ္သိမ္း/ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါက ေလာင္းေၾကးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္သည္။

ပထမပိုင္းဂိုးေပါင္းး

ပထမပိုင္းကစားခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္အတြင္း ရရွိေသာဂိုးမ်ားကို ကစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ပြဲစဥ္သည္
ဒုတိယပိုင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပိုတြင္ ရပ္တန္႔/ ပိတ္သိမ္း/ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါက ေလာင္းေၾကးမ်ားသည္ ပထမပိုင္း ရလဒ္အတိုင္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကစားပြဲဂိုးေပါင္း

တစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ တစ္ပြဲထက္ပိုေသာ ဂိုးေပါင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ဂိုးအေရအတြက္ အေပၚ သိုမဟုတ္ေ အာက္ ေလာင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂိုးေပါင္း စံု/မ ေလာင္းျခင္း (အခ်ိန္ျပည့္)

နာက်င္အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ မိနစ္၉၀အတြင္း ရရွိေသာဂိုးမ်ားကို ကစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဂိုးမရွိသေရ ၿပီးဆံုးပါက စံု ကစားသူမ်ား အႏိုင္ရပါမည္။

ဂိုးေပါင္း စံု/မ ေလာင္းျခင္း (ပထမပိုင္း)

နာက်င္အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ ပထမပိုင္း ၄၅ အတြင္း ရရွိေသာ ဂိုးမ်ားကို ကစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂိုးမရွိသေရ ၿပီးဆံုးပါက စံု ကစားသူမ်ား အႏိုင္ရပါမည္။

ေမာင္းကစားျခင္း

သတ္မွတ္ေပါက္ေၾကးအတိုင္း အႏိုင္ရမည့္အသင္းကို ခန္႔မွန္း၍ အနည္းဆံုး ၂ ပြဲမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ပြဲအထိ ကစားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲသည္ ရပ္တန္႔/ ပိတ္သိမ္း/ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါက ဤပြဲစဥ္ရလဒ္ကို ထည့္မတြက္ဘဲ အျခားပြဲစဥ္မ်ား ရလဒ္ျဖင့္သာ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မိနစ္ ၃၀၊ မိနစ္ ၇၀ ခန္႔မွန္းကစားျခင္းး

သတ္မွတ္ထားေသာ မိနစ္အတြင္း ရရွိေသာ ရလဒ္ကို တြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ
ရရွိေသာဂိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ပါ။

ႏွစ္မ်ိဳးကစားျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးမ်ိဳးမွ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိနစ္ ၉၀ အတြင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုႏွင့္
ပင္နယ္တီကို တြက္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ပထမေရြးခ်ယ္မႈ – အိမ္ကြင္း အႏိုင္ႏွင့္ သေရ
ဒုတိယေရြးခ်ယ္မႈ – အေဝးကြင္း အႏိုင္ႏွင့္ သေရ
တတိယေရြးခ်ယ္မႈ – အိမ္ကြင္း အႏိုင္ႏွင့္ အေဝးကြင္း အႏိုင္

သေရမပါကစားျခင္းး

မိနစ္ ၉၀ အတြင္း ႏိုင္မည့္အသင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ပင္နယ္တီကို
ထည့္သြင္းေရတြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သေရက်သြားပါက ကစားေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ပထမပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္း

ပထမပိုင္းရလဒ္ႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းရလဒ္ကို တစ္ခါတည္းခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • H = အိမ္ကြင္းး
 • A = အေဝးကြင္း
 • D = သေရ

အကယ္၍ ရလဒ္သည္ ပထမပိုင္းတြင္ ၁ ဂိုး ဂိုးမရွိျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ ၁ ဂိုး ၂ ဂိုး ျဖစ္ပါက HA ကစားသူမ်ား
အႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ဂိုးမရွိသေရဆိုပါက DD ကစားသူမ်ား အႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။
စေပးေဘာကန္မည့္အသင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္း
ဒိုင္လူႀကီးမွ ခရာမႈတ္သည္ႏွင့္ စေပးေဘာကန္မည့္အသင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဂိုးရလဒ္ခန္႔မွန္းျခင္းး

မိနစ္ ၉၀ အတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ဂိုးရလဒ္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ဂိုးကုိယ္သြင္းေသာ ဂိုးမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရတြက္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ျပည့္

ပြဲစဥ္ မိနစ္ ၉၀ ရလဒ္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ AOS ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားရလဒ္တစ္ခုကို ဆိုလိုသည္။

ပထမပိုင္းး

ပထမပိုင္း ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိသာ ရလဒ္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ AOS ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားရလဒ္တစ္ခုကို ဆိုလိုသည္။

ဂိုးမသြင္းႏိုင္ေသာအသင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္းး

ပြဲစဥ္တစ္ခုတြင္ ပံုမွန္ မိနစ္ ၉၀ ကစားခ်ိန္အတြင္း ဂိုးမသြင္ႏိုင္ေသာ အသင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲစဥ္သည္ ပ်က္ျပယ္သြားပါက ေလာင္းေၾကးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္သည္။

ပထမရမည့္အသင္းကို ခန္႔မွန္းျခင္း

ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၊ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိမည့္ အသင္းကို ခန္႔မွန္းေသာ ကစားနည္းျ ဖစ္ပါသည္။ အႏိုင္ရသည့္ တရားဝင္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္သည္။