လက္ရွိပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား

 • BurmaSports365 ၏ မန္ဘာအသစ္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။
 • စတင္ေပးသြင္းေငြ ျမန္မာေငြ က်ပ္သံုးသိန္း ျဖစ္ရပါမည္။
 • မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။
 • ေေငြေပးသြင္းေငြႏွင့္ ေဘာနပ္စ္ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ေဘာလံုးအတြက္ ၁၂ ဆ၊ ကာစီႏိုအတြက္ ၁၄ ဆ ျပည့္မွသာ ေငြျပန္လည္ထုတ္ခြင့္ ရရွိပါမည္။
  – ဥပမာ ပထမအႀကိမ္ေပးသြင္းေငြ = ၃၀၀ ယူနစ္ = ၃ သိန္းက်ပ္
  – ေဘာနပ္စ္ ရရွိေငြ = ၁၀၀% = ၃၀၀ ယူနစ္
  – စုစုေပါင္း – ၆၀၀ ယူနစ္ = ၆ သိန္းက်ပ္
  – ၁၂ ဆ = ၇၂၀၀ ယူနစ္ = ၆ သိန္း x ၁၂ =  ၇၂ သိန္းက်ပ္
 • ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေဘာနပ္စ္၏ အမ်ားဆံုးသြင္းေငြ ယူနစ္ ၃၀၀/ ျမန္မာေငြ ၃ သိန္းက်ပ္အထိသာ
  လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • လက္ရွိမန္ဘာဝင္အားလံုး ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။
 • သြင္းေငြ အနည္းဆုံး ျမန္မာေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရပါမည္။ ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း
  စစ္ေဆးၿပီး သည္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္အတြင္း အေကာင့္တြင္ ေငြလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • ေေငြေပးသြင္းေငြႏွင့္ ေဘာနပ္စ္ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ေဘာလံုးအတြက္ ၆ ဆ၊ ကာစီႏိုအတြက္ ၁၀ ဆျပည့္မွသာ ေငြျပန္လည္ထုတ္ခြင့္ ရရွိပါမည္။
 • ဥပမာ ပထမအႀကိမ္ေပးသြင္းေငြ = ၅၀ ယူနစ္ = ၅ ေသာင္းက်ပ္
 • ေဘာနပ္စ္ ရရွိေငြ = ၂၀% = ၁၀ ယူနစ္
 • စုစုေပါင္း – ၆၀ ယူနစ္ = ၆ ေသာင္းက်ပ္
 • ၆ ဆ = ၆၀ ယူနစ္ x ၆ =  ၃၆၀ ယူနစ္ = ၃သိန္း၆ေသာင္းက်ပ္
 • သင္၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို BurmaSports365 သို႔ မန္ဘာဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေပးပါက သင့္အား ၂၀
  ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာနပ္စ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ေဘာနပ္စ္သည္ အမ်ားဆံုး ၁၀၀ ယူနစ္အထိသာ ျဖစ္သည္။
 • အကယ္၍ သင့္မိတ္ေဆြ၏ ပထမအႀကိမ္ေပးသြင္းေငြသည္ ၅၀ ယူနစ္ျဖစ္ပါက သင္သည္ ၁၀ ယူနစ္
  ရရွိမည္။
 • ယခုေဘာနပ္စ္ကို ရရွိရန္ သင့္မိတ္ေဆြ၏အေကာင့္နံပါတ္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို
  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ၃ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
 • ေပးသြင္းေငြႏွင့္ေဘာနပ္စ္၏ စုစုေပါင္း ၄ ဆ ရရွိမွသာ ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။
 • BurmaSports365 သည္ မန္ဘာ၏ေမြးေန႔တြင္ ၂၀ ယူနစ္ကို ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ယခုပ႐ိုမိုရွင္းကိုရရွိရန္ မန္ဘာ၏ တစ္ႏွစ္လံုးသြင္းေငြ စုစုေပါင္းသည္ ၂၅၀၀ ယူနစ္ (ျမန္မာေငြ ၂၅
  သိန္းႏွင့္ အထက္) ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
 • ယခုပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရရွိရန္ ကစားသူသည္ ID ကတ္တစ္ခုခုကို Viber/SMS/Live Chat မွတဆင့္
  ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ထံ ေပးပို႔ရမည္။
 • ယခုေဘာနပ္စ္၏ ၄ ဆ ရရွိခ်ိန္တြင္ ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

မၾကာမီ ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါမည္

 • ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလံုးသည္ အေကာင့္တစ္ခု၊ လူတစ္ေယာက္၊ IP address တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ (အကယ္၍ အေကာင့္ခြဲသံုးျခင္း၊ ပြားသံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ရရွိမည့္ေငြမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • အေကာင့္တစ္ခုသည္ မ႐ိုးသားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင့္ဟက္ျခင္း၊ ပြားသံုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႕ရွိပါက BurmaSports365 သည္ အေကာင့္ကို ပိတ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အေကာင့္တြင္းေငြ မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
 • Offline ျဖင့္ကစားေသာ ကာစီႏိုကစားပြဲမ်ားကို ေငြတြက္ခ်က္မေပးပါ။
 • BurmaSports365 သည္ အထက္ပါ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားစရာမလိုဘဲ အခ်ိန္အခါမေရြး ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
 • BurmaSports365 ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အက်ံုးဝင္သူမ်ားသာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။