မွတ္ပံုတင္ျခင္း

မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ ၿပီးသြားပါက ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕မွ အခ်ိန္တိုအတြင္း လူႀကီးမင္းထံ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးသြားမွာပါ။
အမည္*
မ်ိဳးႏြယ္အမည္*
ပက္စ္ဝက္*
ပက္စ္ဝက္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္႐ိုက္ပါ*
မိုဘိုင္း*
ႏိုင္ငံ*
အသံုးျပဳသူအမည္*
အီးေမးလ္*
ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား*
လိင္အမ်ိဳးအစား*
ေမြးသကၠရာဇ္*