စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

BurmaSports365 ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မန္ဘာအျဖစ္ မဝင္ေရာက္မီ ေအာက္ပါ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈလက္ခံၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈလက္ခံၿပီးပါက လူႀကီးမင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာမည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။

BurmaSports365 တြင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ုေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။

အသံုးျပဳသူ၏ မန္ဘာအေကာင့္လံုၿခံုေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳသူမွာသာ တာဝန္အျပည့္အဝ ရွိပါသည္။ အသံုးျပဳသူ၏ မန္ဘာအေကာင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားအားလံုးသည္ အသံုးျပဳသူ၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။

မန္ဘာမ်ားအေနျဖင့္ ကစားပြဲတြင္ ကစားရန္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားၿပီးေသာ ကစားေငြမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။

မန္ဘာမ်ားအေနျဖင့္ မ႐ိုးသားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ BurmaSports365 သည္ အတည္မျပဳ၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

BurmaSports365 ဂိမ္းမ်ားကစားရာတြင္ မ႐ိုးသားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လိမ္လည္၍ ေငြအႏိုင္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ဟက္ကာမ်ားသံုး၍ အႏိုင္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိပါက ဤ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ BurmaSports365 သည္ အတည္မျပဳ၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မန္ဘာ၏ အႏိုင္ရရွိမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

မန္ဘာအေကာင့္တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္း ၾကားပါ။ ရလဒ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မန္ဘာသည္ မွားယြင္းေသာေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ယင္းကိစၥကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။၎

BurmaSports365 သည္ မည္သည့္မန္ဘာကိုမွ အေကာင့္ႏွစ္ခုဖြင့္ရန္ ခြင့္မျပဳထားပါ။ အကယ္၍ မန္ဘာ တစ္ဦးသည္ အေကာင့္တစ္ခုထက္ ပို၍ အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ၎အေကာင့္ကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဘာနပ္စ္ေပးျခင္း၊ ပ႐ိုမိုးရင္းေပးျခင္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ ျဖစ္သည္။ ကစားသူသည္ အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈနားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ BurmaSports365 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းေပးျခင္း၊ ေဘာနပ္စ္ေပးျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

အားကစားနည္းအတြက္ ေမာင္းကစားနည္း၏ အမ်ားဆံုး ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀သိန္း ျဖစ္ပါသည္။

မန္ဘာမ်ားအေနျဖင့္ ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရာတြင္ မျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကို BurmaSports365 မွ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။